Bellen

Algemene verkoopvoorwaarden

25072016-IMG_0457-66

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Preambule
De reservering wordt rechtstreeks tussen de klant en de eigenaar gemaakt.
De klant verklaart alle benodigde informatie te hebben verkregen op de site waar de reservering plaatsvond.
Elke boeking via de website vereist raadpleging en aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
De overeenkomst van de klant met betrekking tot deze algemene voorwaarden vindt plaats tijdens de boeking; zonder deze overeenkomst is geen reservering mogelijk.
De klant kan deze algemene voorwaarden opslaan en bewerken met behulp van de standaardfuncties van zijn browser of computer.
De site vermeldt de volgende informatie: de juridische kennisgeving die een nauwkeurige identificatie van de verkoper mogelijk maakt en zijn naam, het adres waar het is gevestigd, zijn e-mailadres, zijn telefoonnummer, zijn hoofdkantoor, als het is onderworpen aan belasting over de toegevoegde waarde en geïdentificeerd door een individueel nummer, zijn individuele identificatienummer, de lidstaat waar deze werd toegekend;de essentiële kenmerken van de aangeboden diensten; prijzen; betalingsvoorwaarden; de algemene verkoopvoorwaarden; de geldigheidsduur van het aanbod en de prijs daarvan; de minimale duur van het voorgestelde contract, indien van toepassing.
De klant verklaart voorafgaand aan de bestelling van de diensten dat de reservering van deze diensten wordt uitgevoerd voor zijn persoonlijke behoeften.
Als consument heeft de klant specifieke rechten, die zouden worden aangevochten in het geval dat de gereserveerde diensten niet voor persoonlijke doeleinden zouden zijn.
Alle informatie die op de site beschikbaar is, wordt zowel in het Frans als mogelijk in verschillende andere vreemde talen gepresenteerd.
De klant verklaart volledige rechtsbevoegdheid te hebben om zich aan deze voorwaarden te houden.
2. Definities
In wat volgt hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:
"Bevestiging van ontvangst": e-mail verzonden naar de klant met een samenvatting van de reservering gemaakt door de klant en bevestiging van ontvangst door de verkoper.
"Klant": een natuurlijke persoon die handelt voor zijn persoonlijke of professionele behoeften, maar geen verband houdt met de toeristische activiteit.
"Elektronische post" betekent elk bericht, in de vorm van tekst, stem, geluid of beeld, verzonden door een openbaar communicatienetwerk, opgeslagen op een netwerkserver of in de eindapparatuur van de ontvanger, totdat dat deze het ophaalt.
"Online reservering": reservering van nachten via de gedematerialiseerde boekingsvoucher op de website.
"Service": reservering van nachten waarvan de essentiële kenmerken op de website worden gepresenteerd.
3. Object
Deze algemene voorwaarden definiëren de rechten en plichten van de partijen in verband met het op afstand boeken van diensten aangeboden door de verkoper op zijn website. Ze regelen alle stappen die nodig zijn voor de reservering en de opvolging van de reservering tussen de contractpartijen.
De klant erkent de algemene verkoopvoorwaarden op de website van de verkoper te hebben gelezen en aanvaard.
4. Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen die via internet worden gemaakt.
5. Duur
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing gedurende de gehele duur van online diensten door de verkoper op zijn website. De verkoper behoudt zich het recht voor om, zonder kennisgeving of compensatie, zijn website of de online boekingsruimte tijdelijk of permanent te sluiten. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg kan zijn van deze wijzigingen en / of tijdelijke onbeschikbaarheid of de permanente sluiting van de gehele of een deel van de site of gerelateerde services, zoals de online boekingsruimte.
6. Reservering
De klant kiest de diensten die op de site worden gepresenteerd.De klant erkent kennis te hebben genomen van de aard, bestemming en boekingsvoorwaarden van de op de website beschikbare diensten en heeft de nodige en / of aanvullende informatie opgevraagd en verkregen om zijn reservering te maken met volledige kennis van de feiten.
De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat de verantwoordelijkheid van de verkoper in dit verband niet kan worden gezocht. De reservering wordt aan het einde van het boekingsproces door de klant geaccepteerd geacht.
De reservering wordt geacht te bestaan uit online betaling per creditcard. De klant verbindt zich ertoe om voorafgaand aan elke reservering de op de voucher of reserveringsaanvraag gevraagde informatie in te vullen. De klant verklaart de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie.
7. Klantenservice
Voor elke claim met betrekking tot uw reservering kunt u de sectie "contact" gebruiken.
8. Annulering of wijziging door de klant
De klant wordt eraan herinnerd overeenkomstig artikel L.121-20-4 van de consumentencode, dat deze niet het herroepingsrecht heeft zoals bepaald in artikel L. 121-20 van de consumentencode, op voorwaarde dat de diensten worden geleverd op een datum of volgens een specifieke periodiciteit.
De annulerings- of wijzigingsvoorwaarden worden vermeld in de verkoopvoorwaarden die bij elk tarief zijn gevoegd, indien van toepassing.
In geval van onderbreking van het verblijf, wordt de volledige overeengekomen prijs geïncasseerd.
De annulerings- of wijzigingsvoorwaarden worden vermeld in de verkoopvoorwaarden die bij elk tarief zijn gevoegd, indien van toepassing.
In geval van no-show (reservering niet geannuleerd - klant niet aanwezig), kan de klant geen aanspraak maken op restitutie.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, moet de gast de kamer vóór 12:00 uur verlaten op de dag van het einde van de reservering. Anders wordt een extra nacht in rekening gebracht.
9. Aansprakelijkheid
Als alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de foto's, grafische afbeeldingen en teksten die worden gereproduceerd om de gepresenteerde bestemming te illustreren, een zo nauwkeurig mogelijk overzicht van de aangeboden diensten geven, kunnen variaties optreden, met name vanwege de verandering van meubels of renovaties. mogelijk te maken. De klant kan geen aanspraak maken op dit feit, omdat deze variaties geen verband houden met de essentiële kenmerken van de service.
De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-uitvoering of onjuiste uitvoering van de reservering in geval van overmacht, door een derde, de klant of zijn partners, zoals onbeschikbaarheid van internet, onmogelijkheid toegang tot de website, externe inbraak, computervirussen.
In het geval van uitzonderlijke gebeurtenissen of gevallen van overmacht, behoudt de verkoper zich het recht voor om gasten geheel of gedeeltelijk zonder extra kosten in een plaatselijke vestiging onder te brengen.
In geval van overmacht, onvoorziene gebeurtenissen of overmacht, moet de verkoper de klant op alle mogelijke manieren informeren om mogelijke schade te beperken.
10. Claims
Klachten met betrekking tot niet-uitvoering of slechte uitvoering moeten, op straffe van afscherming, binnen 24 uur na aankomst schriftelijk onder de aandacht van de verkoper worden gebracht.
11. Prijs
De getoonde prijzen zijn per kamer voor het aantal geselecteerde personen. De prijzen worden weergegeven in bedrag inclusief btw, in euro's en zijn alleen geldig voor de duur die op de site wordt aangegeven. Tarieven en voorwaarden kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd, afhankelijk van de zakelijke voorwaarden en vereisten. Tenzij anders vermeld, zijn extra services niet inbegrepen in de prijs.
De toeristenbelasting, geïnd door de gemeente, wordt door de gemeente vastgesteld en moet ter plaatse rechtstreeks aan de verkoper worden betaald, behalve in het geval dat dit bedrag in de verkoopprijs kan worden opgenomen.
De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging van het btw-tarief wordt automatisch doorberekend aan de aangegeven prijzen.
12. Respect voor privacy
De gevraagde informatie van de klant is vereist om de bestelling te verwerken en zal aan alle belanghebbenden en partners worden gecommuniceerd. Bij gebrek aan informatie kan de verkoper geen reservering registreren.
Tenzij de klant bezwaar maakt en de klant een reservering op de website heeft gemaakt, zal de verkoper hem waarschijnlijk per e-mail, promotieaanbiedingen, een tevredenheidsvragenlijst na zijn verblijf sturen. De klant heeft de mogelijkheid om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van de hem betreffende gegevens voor prospectiedoeleinden, in het bijzonder commercieel. De cliënt wordt, bij elk van de vormen van verzameling van persoonsgegevens, op de hoogte gebracht van het verplichte of optionele karakter van de antwoorden door de aanwezigheid van een asterisk.
13. Bewijsovereenkomst
De aanvaarding van deze algemene voorwaarden en het reserveringsverzoek vormt een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening.
14. Toepasselijk recht
De huidige algemene verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Franse recht, dus zowel voor de inhoudelijke regels als voor de vormregels.
15. volledigheid
Deze algemene verkoopvoorwaarden geven alle verplichtingen van de partijen weer. Geen enkele algemene of specifieke voorwaarde die door de klant is gecommuniceerd, kan worden geïntegreerd met de huidige algemene voorwaarden. De documenten die de contractuele verbintenissen tussen de partijen vormen, zijn in volgorde van toenemende prioriteit het reserveringsverzoek (inclusief de speciale voorwaarden van het gereserveerde tarief) en deze algemene voorwaarden.